ABN AMRO NL

Uw bankzaken goed geregeld

ABN AMRO NL Affiliate / Partnerprogramma

Deze basis programmavoorwaarden zijn van toepassing op het Affiliate netwerk van Adtraction. Onder Affiliates worden in deze programmavoorwaarden de Publishers van Adtraction verstaan. Publishers tonen advertenties op hun website en genereren voor de verschillende labels van ABN AMRO Studenten online sales en leads.  Per label kunnen aanvullende eisen worden gesteld naast deze basis programmavoorwaarden.

Overzicht producten:

Binnen het Studenten affiliate programma bij Adtraction stellen wij de volgende producten ter beschikking voor promotie:

 • Betaalrekening voor Studenten

 • Verzekeringen voor Studenten

 • Creditcard voor Studenten

 • Jongerengroeirekening (JGR)

 • Kindertoekomst Spaarrekening (KTS)

 • Hypotheekadvies

Commissies:

 • Betaalrekening: € 25

 • Verzekering: € 25

 • Creditcard: € 10

 • JGR: € 25

 • KTS: € 25

 • JGR + KTS combi: € 35

 • Hypotheek advies: € 83

Toelating tot Affiliate programma

 1. ABN AMRO heeft een gesloten Affiliate programma. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onze Affiliates en daarom dient elke nieuwe Affiliate een verzoek in te dienen voor deelname. Na de aanmelding zal er een screening door ABN AMRO plaatsvinden om te analyseren of de aanvraag goedgekeurd wordt. De screening bevat alle onderdelen van de programmavoorwaarden. ABN AMRO behoudt zich het recht voor Affiliates te weigeren.
 2. Bij leadcampagnes zijn zogenoemde gratis websites uitgesloten van deelname aan het Affiliate programma.
 3. Affiliates werkzaam in de volgende branches zijn niet toegestaan:
 • erotiek;
 • casual games;
 • goksites;
 • warsites;
 • crimisites;
 • .tk sites;
 • sites in strijd met de NL wetgeving (b.v. illegale downloadsites).

Algemeen

1. De Affiliate werkt vanuit eigen naam, voor eigen rekening en risico en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor door de Affiliate gepubliceerde of verzonden uitingen.

2. De Affiliate is niet gerechtigd ABN AMRO te vertegenwoordigen. De Affiliate mag zich niet voordoen als ABN AMRO.

3. De Affiliate garandeert dat bij het verlenen van haar diensten geen malware, adware, software, spyware en virussen verspreidt.

4. De Affiliate krijgt door middel van deze programmavoorwaarden toestemming om uitsluitend via het online kanaal sales en leads te werven.

5. Het is de Affiliate niet toegestaan om scripts te testen op de websites van ABN AMRO.

6. ABN AMRO bepaalt of een Affiliate deel mag nemen aan het programma. ABN AMRO kan op ieder moment de deelname van een Affiliate aan het programma beëindigen.

Persoonsgegevens en geheimhouding

1. De Affiliate verplicht zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de klanten, producten, bedrijfsvoering en de organisatie van ABN AMRO, die haar in het kader van de Affiliate-werkzaamheden ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.

2. Het is de Affiliate niet toegestaan om eventuele klantgegevens van ABN AMRO voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken. De klantgegevens komen exclusief toe aan ABN AMRO.

Wetgeving en gedragscodes

1. De Affiliate neemt de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, met name hoofdstuk 11, en overige relevante wet- en regelgeving in acht.

2. Indien de werkzaamheden van de Affiliate kwalificeren als bemiddelen en/of adviseren, garandeert de Affiliate dat zij voldoet aan de verplichtingen op grond van de Wet op het financieel toezicht, waaronder maar niet beperkt tot het in bezit zijn van de benodigde vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM’).

3. De Affiliate houdt zich aan de Nederlandse Reclame Code en de toepasselijke DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) codes, waaronder de Code Reclame via Email, ongeacht of de Affiliate lid is van de DDMA.

Onderzoeken door of namens toezichthouders

1. De Affiliate zal ABN AMRO onverwijld op de hoogte stellen van enig onderzoek door een toezichthouder waaronder begrepen, maar niet uitsluitend de AFM, De Nederlandsche Bank (‘DNB’) of de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) dat (mede) betrekking heeft op de werkzaamheden van de Affiliate voor ABN AMRO, tenzij de wet haar dit verbiedt.

2. De Affiliate zal volledige medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken die door of namens een toezichthouder waaronder begrepen, maar niet uitsluitend de AFM, DNB of de ACM worden uitgevoerd en zal daarbij eventuele aanwijzingen van ABN AMRO opvolgen.

Materiaal/Content

1. De Affiliate mag alleen gebruikmaken van de door ABN AMRO aangeleverde en goedgekeurde uitingen, tenzij anders is overeengekomen.

2. Op de website van de Affiliate dient alle informatie van ABN AMRO gelijk te zijn aan de betreffende website van het label van ABN AMRO.

3. Content moet overeenkomen met de inhoud van de campagnes die ABN AMRO op dat moment voert.

4. Acties vanuit ABN AMRO, die niet zijn bedoeld voor het Affiliate kanaal, mogen niet door de Affiliate(s) worden gepromoot.

5. Acties voor het Affiliate kanaal worden enkel via de partnermail, nieuwsbrief of door de account manager van ABN AMRO bij Adtraction gecommuniceerd naar de aangesloten Affiliates.

6. ABN AMRO kan tussentijds besluiten dat een uiting per direct niet meer gebruikt mag worden. De Affiliate zal deze uiting per direct verwijderen van de eigen website en uit overige online kanalen (van de Affiliate).

7. Alle uitingen worden vooraf bij ABN AMRO via de e-mail approval tool van Adtraction ter goedkeuring voorgelegd. Bij de aanvraag om goedkeuring van de uiting wordt vermeld:  de datum van verzending, het aantal adressen, de sender en de subjectline. Voor elke herhaalde uiting dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd. Wanneer niet aan de hiervoor in punt 7 genoemde voorwaarden wordt voldaan, heeft ABN AMRO de mogelijkheid om de hieruit voortgekomen sales en leads af te keuren en dus niet te vergoeden.

8. Deeplinken is niet toegestaan. Eventuele gewenste (deeplink)landinsgpagina’s kunnen worden opgevraagd bij Adtraction en zullen dan beschikbaar worden gesteld in het systeem.

9. Het gebruik van persoonlijke gegevens door de Affiliate is toegestaan als deze juist zijn en minimaal wekelijks door de Affiliate worden gecontroleerd en gelogd (datum + premie-uitkomst). Deze controle is de verantwoordelijkheid van de Affiliate. Op verzoek moeten deze gegevens kunnen worden overlegd aan ABN AMRO.  

10. De Affiliate dient bij het gebruik van de premie van ABN AMRO op haar website te vermelden dat mocht de premie op de website afwijken van de premie van ABN AMRO, de premie van ABN AMRO altijd leidend is.

Publisher types toegestaan:

De volgende publisher types zijn toegestaan:

 • Content, Blog
 • Vergelijkers
 • Influencers
 • E-mail (enkel met goedkeuring door ABN Amro / Adtraction voordat deze verzonden wordt)
 • Social (zelf gemaakt beeldmateriaal moet eerst door ABN Amro / Adtraction worden goedgekeurd)
 • Post-click Display (zelf gemaakt beeldmateriaal moet eerst door ABN Amro / Adtraction worden goedgekeurd)

Publisher types niet toegestaan:

De volgende publisher types zijn NIET toegestaan:

 • Voucher
 • Cashback
 • PPC op brand keywords (non-brand mogelijkheden worden op individuele basis beoordeeld)
 • Tools zoals Chrome Extensies, etc.

Emailmarketing: toelichting

1. Alleen e-mailadressen die de Affiliate zelfstandig heeft verkregen van de houder van een e-mailadres door middel van opt-in mogen worden gebruikt.

2.Iedere Affiliate dient volledig te voldoen aan de Gedragscode Email Publishers. Indien dit niet het geval is zal de relatie met de Affiliate worden beëindigd.

3. De naam ABN AMRO mag niet gebruikt worden in de afzender bij e-mails. Voor iedere uiting geldt dat duidelijk moet zijn dat de Affiliate de afzender is.

Het versturen van commerciële uitingen vanuit Adtraction is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van Adtraction. De Adtraction Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van Adtraction Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

 •  Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via Adtraction
 •  Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
 • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
 • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciële uiting zonder toestemming van de adverteerder.

GPT/cashback/kortingen: toelichting

1. Cashback (mailings), spaarprogramma’s en overige incentivized traffic is niet toegestaan, tenzij hiertoe schriftelijk toestemming van ABN AMRO is gevraagd en verkregen.

2. Het is niet toegestaan kortingen op te nemen als deze niet worden aangeboden.

Search Engine Advertising: toelichting

1. Keywordbuying waarbij rechtstreeks wordt doorgelinkt naar ABN AMRO is niet toegestaan. Een bezoeker moet altijd eerst terecht komen op een Affiliate site en gaat niet rechtstreeks naar ABN AMRO.

2. Het is niet toegestaan (in zoekmachines) in te kopen op merknaam, combinaties misspellingen en of varianten hiervan.

3. Het zoekwoord ‘ABN AMRO’ ABN AMRO’ en de namen van labels en misspellingen daarvan dienen te worden toegevoegd aan de uitsluitingszoekwoorden. Leads en sales welke op deze manier van adverteren worden behaald zullen worden afgekeurd.

4. Het gebruik van de merknamen van ABN AMRO, of misspellingen daarvan is niet toegestaan in zowel domeinnamen als keywords. Leads en sales welke op deze manier van adverteren worden behaald zullen worden afgekeurd.

5. Het is niet toegestaan om bezoekers van een website in te kopen via Admarket/Marktplaats.

Keuring/ontdubbeling

1. De keuring door ABN AMRO vindt plaats na een door ABN AMRO geaccepteerde aanvraag van een nieuwe rekening, verzekering of creditcard, waarbij de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verstreken.

2. ABN AMRO keurt voor verzekeringen, creditcards, betaalrekeningen (privé rekeningen, gezamenlijke rekeningen en de kinder- en jongerenrekening van ABN AMRO: de Jongerengroeirekening) alleen netto sales goed, niet bruto leads.

3. ABN AMRO ontdubbelt met affiliate netwerken en de affiliates waarmee ABN AMRO rechtstreeks samenwerkt. De ‘laatste klik’ ontvangt de vergoeding.

4. ABN AMRO kan de goedgekeurde leads en sales vergoedingen altijd nog terugvorderen, mits hiervoor aantoonbare aanleiding is.

5. Veranderingen aan een bestaande rekening, verzekering, of creditcard worden niet gezien als een nieuw aanvraag en dus afgekeurd. Cross-sell wordt vergoed, up-sell niet.

6. De cookietijd bedraagt 30 dagen op basis van post click.

7. Alleen leads en sales die tot stand zijn gekomen in overeenstemming met deze programmavoorwaarden, komen in aanmerking voor vergoeding. Op ieder verzoek van ABN AMRO zal een Affiliate aantonen waar de leads en sales vandaan komen.

Overtreding programmavoorwaarden

Bij overtreden van de programmavoorwaarden heeft ABN AMRO het recht de gerealiseerde sales af te keuren en de Affiliate uit het Affiliate programma te verwijderen.

 

Join ABN AMRO NL Affiliate Program

 1. Meld je aan bij ons partnernetwerk Adtraction.

 2. Meld je aan om deel te nemen aan ons programma. Controleer eerst de programmabeschrijving om er zeker van te zijn dat je aan de kwalificatiecriteria voldoet.

 3. We zullen jouw site dan beoordelen voor goedkeuring

 4. Eenmaal goedgekeurd, kan je beginnen met het toevoegen van onze banners of links aan jouw site en beginnen met promoten.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het partnerprogramma?

Als je een website, blog of sociale-mediapagina heeft, kan je onze producten of diensten delen met jouw publiek en geld verdienen met in aanmerking komende aankopen. Dit is eenvoudig te doen en gratis om mee te doen.

Hoe verdien ik commissie?

Het enige dat je hoeft te doen, is gebruikers van jouw website, blog of sociale media-pagina naar onze website leiden met behulp van de links die wij bieden. Wanneer jouw gebruikers een product of dienst bij ons afnemen, verdien jij geld! Simpel gezegd: hoe meer aankopen jouw gebruikers op onze site doen, hoe meer geld jij verdient!

Hoe kom ik in aanmerking voor het partnerprogramma?

Meld je aan bij Adtraction en raadpleeg de programmabeschrijving voor meer informatie over welk type partners in aanmerking komen voor ons programma.

Hoe meld ik me aan voor het partnerprogramma?

Meedoen aan ons partnerprogramma is heel eenvoudig. Volg de 4 stappen hierboven.